An official website of the United States government.

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you've safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Concept Breadcrumbs

Preferred Term:

China

Concept Schemes:
NALT Full
https://lod.nal.usda.gov/nalt-core
Broader Concept:
Entry Terms:
 • Hupei
 • Chekiang
 • Henan
 • Kwangsi
 • Ningsia-Hui
 • Hebei
 • Shaanxi
 • Qinghai
 • Hainan
 • Chinghai
 • Sinkiang
 • Hubei
 • Shanghai municipality
 • Tibet
 • Shenyang
 • Hong Kong
 • Northern China
 • Heilongjiang
 • Tianjin
 • Shensi
 • Hunan
 • Jilin
 • Kweichow
 • Kiangsu
 • Guizhou
 • Anhwei
 • Inner Mongolia
 • North Western China
 • Fukien
 • Liaoning
 • Kansu
 • Xinjiang
 • Yunnan
 • Xian
 • Hopei
 • Inner Mongolia Autonomous Region
 • Shanxi
 • Gansu
 • Sichuan
 • Shanghai region
 • Zhejiang
 • Shansi
 • Shantung
 • Fujian
 • Kirin
 • Kiangsi
 • Shandong
 • Beijing
 • North Eastern China
 • Guangdong
 • Eastern China
 • Peking Municipality
 • Jiangxi
 • Mainland China
 • Shanghai
 • South Western China
 • Nei Menggu
 • Ningxia
 • People's Republic of China
 • Xizhang
 • Guangxi
 • Jiangsu
 • Honan
 • Tientsin
 • Anhui
 • Peking Region
 • Chongquing
 • Kwantung
URI:
https://lod.nal.usda.gov/nalt/8937
Download this Concept:
RDF/XMLCreated 2006-01-19, last modified 2020-08-07